लटरम्म फलेको उन्नत जातको अम्बा

21
sf7df8f}F, @$ ;fpg -/f;;_ M l;Gw'nLsf] uf]n~hf]/ ufFpkflnsf–! Rofs'6f/j]zLl:yt u0f]z kx/Lsf] af/Ldf ;fgf] af]6df n6/Dd kmn]sf] pGgt hftsf] cDaf . t:jL/ gf/fo0f Gof}kfg], /f;;

सिन्धुलीको गोलञ्जोर गाँउपालिका–१ च्याकुटारवेशीस्थित गणेश पहरीको बारीमा सानो बोटमा लटरम्म फलेको उन्नत जातको अम्बा । तस्वीर : नारायण न्यौपाने

Facebook Comments

LEAVE A REPLY