सुथः सिया जात्रा

10
;'yM l;of hfqf eQmk'/sf] dWok'/ lyldsf afl;Gbf la:s]6 hfqfsf] cj;/df ;f]daf/ laxfg}b]lv xiff]{Nnf;sf ;fy l;Gb'/ v]n]/ ;'yM l;of hfqf dgfpFb} . tl:j/ M /d]z lu/L, /f;;, eQmk'/,
newsabhiyan

भक्तपुरको मध्यपुर थिमिका बासिन्दा बिस्केट जात्राको अवसरमा  सोमबार बिहानैदेखि हर्षोल्लासका साथ सिन्दुर खेलेर सुथः सिया जात्रा मनाउँदै । तस्विर : रमेश गिरी, रासस, भक्तपुर,

Facebook Comments

LEAVE A REPLY