दुर्घटना पश्चात ट्रिपरमा आगजनी

15
r}t @( b'3{6gf kZrft l6«k/df cfuhgL M g'jfsf]6sf] a§f/af6 uu+6]tkm{ hfFb} u/]sf] gf=##k #$^^ g++ sf] df]6/;fOsnnfO{ lak/Lt lbzfaf6 cfPsf] af=% v @*(* g+= sf] l6«k/n] z'qmaf/ 7Ss/ lbFbf df]6/;fOsn rfns ljb'/ gu/kflnsf–@ sf @# jif{sf lbjfs/ vgfnsf] 36gf:ynd} d[To' ePkl5 cfqmf]lzt :yfgLojf;Ln] l6«k/df cfuhgL u/]/ ;8s cj?4 u/] . pQm b'3{6gfdf df]6/;fOsndf ;jf/ /x]sf d'Ggf u'Ktf 3fOt] ePsfn] pkrf/ eO/x]sf] 5 . t:jL/ M /fdxl/ Gof}kfg], /f;;, a]qfjtL -g'jfsf]6_ .
newsabhiyan

नुवाकोटको बट्टारबाट गगंटेतर्फ जाँदै गरेको ना।३३प ३४६६ नंं को मोटरसाइकललाई बिपरीत दिशाबाट आएको बा।५ ख २८९८ नं। को ट्रिपरले शुक्रबार ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक विदुर नगरपालिका–२ का २३ वर्षका दिवाकर खनालको घटनास्थलमै मृत्यु भएपछि आक्रोशित स्थानीयवासीले ट्रिपरमा आगजनी गरेर सडक अवरुद्ध गरे । उक्त दुर्घटनामा मोटरसाइकलमा सवार रहेका मुन्ना गुप्ता घाइते भएकाले उपचार भइरहेको छ । तस्वीर : रामहरि न्यौपाने, रासस, बेत्रावती (नुवाकोट) ।

Facebook Comments

LEAVE A REPLY