नाङ्गो तार हटाउने अभियान

17
r}t @^ gfªuf] tf/ x6fpg] cleofg tgx'Fsf] Jof; gu/kflnsf–# b]p/fnLdf gfªuf] tf/ x6fO{ Knfli6s hl8t OG;'ln6]8 s]jn h8fgsf nflu vl6Psf k|fljlws . g]kfn ljB't k|flws/0f tgxF' ljt/0f s]Gb|n] lhNnfdf gfªuf] tf/ x6fpg] cleofg ;~rfng ul//x]sf] 5 . t:jL/ M s[i0f Gof}kfg], /f;;, bdf}nL, -tgx'F_
newsabhiyan

तनहुँको व्यास नगरपालिका–३ देउरालीमा नाङ्गो तार हटाई प्लाष्टिक जडित इन्सुलिटेड केवल जडानका लागि खटिएका प्राविधिक । नेपाल विद्युत प्राधिकरण तनहँु वितरण केन्द्रले जिल्लामा नाङ्गो तार हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । तस्वीर ः कृष्ण न्यौपाने, रासस, दमौली, (तनहुँ)

Facebook Comments

LEAVE A REPLY