हिमपातका बीच २१ किमीको म्याराथन

54
;d'Gb|L ;txaf6 $)&) ld6/ prfOdf /x]sf] ;f]n'v'Da'sf] lnv'lks] ufpFkflnsf ! l:yt lks] lxn -lks] 8fF8f_sf] ko{6g ljsf;sf nflu cfof]lht xfkm Dof/fyg -6«]s /];_ df ;xefuL k|lt:klw{ . t:jL/ M gf/fo0f 9'+ufgf, /f;; .
newsabhiyan

समुन्द्र सतहबाट चार हजार ७० मिटर उचाइमा रहेको सोलुखुम्वुको लिखुपिके गाउँपालिका १ स्थित पिके हिल(पिके डाँडा) को पर्यटन विकासका लागि आयोजित हाफ म्याराथन (ट्रेक रेस) का प्रतिस्पर्धी । हिमपातका बीच २१ किमीको म्याराथन ओखलढुङ्गाको खिजीमा सम्पन्न भएको छ 

Facebook Comments

LEAVE A REPLY