अबको केहिबेरमा देशवासीका नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्दै !

47
k|d cf]nL–z'esfdgf k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL cfOtaf/ g]kfnsf ;/sf/L jlsnx?sf] bf];|f] /fli6«o ;Dd]ngdf z'esfdgf dGtJo JoQm ub}{ . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;;

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ ।सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा उहाँले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुहुने भएको उहाँका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले एक वर्षमा गरेका उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुहुनेछ । सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनपछि २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

सिंहदरबारस्थित ग्यालरी बैठकमा अपराह्न ४ बजे प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुनेछ । सम्बोधन समारोहमा मन्त्री र सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुको सहभागीता हुनेछ ।

Facebook Comments

LEAVE A REPLY