प्रधानमन्त्रीले लगाए बहिनीहरुसँग टीका

71
k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL od k~rssf] kfFrf}+ lbg z'qmaf/ k|wfgdGqL lgjf; jfn'jf6f/df cfkmgf alxgL lji0f'dfof 9sfn / sf}lznf sf]O/fnfsf] xftaf6 efO{6Lsfsf] km"ndfnf u|x0f ug'{x'Fb}{ . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

 काठमाडौँ,   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नी बहिनीद्वय विष्णुमाया ढकाल र कौशिलादेवी कोइरालाबाट आज बिहान ११ बजेर ५५ मिनेटको शुभसाइतमा टीका लगाउनुभयो ।

टीका लगाइदिएपछि उहाँहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मखमलीको माला लगाई कटुुस, ओखर र मिठाई खुवाएर वात्सल्य प्रस्तुत गर्नुभयो । साथै उहाँहरूले प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यलाई पनि टीका लगाइदिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले बहिनीद्वयलाई टीका लगाइदिएर दक्षिणा तथा स्नेहोपहार पनि प्रदान गर्नुभयो । रासस

Facebook Comments

LEAVE A REPLY