गाइजात्रामा तेस्रो लिङ्गी

24
sf7df8f}F,#! ;fpg-/f;;_M ufOhfqfdf t];|f] lnªuL lbjªut cfkmGtsf] ;Demfgf tyf pgLx?sf] cfTd zflGtsf nflu z'qmaf/ sf7df8f}Fsf] 7d]ndf t];|f] lnªuLx?sf] ljleGg ;+3;+:yfaf6 ;+o'Qm ?kdf lgsflnPsf] ufO{hfqf ¥ofnLdf ljleGg e]ife"iffdf ;lhP/ ;xefuL ePsf t];|f] lnªuLx? . tl:a/ Mk|bLk/fh jGt

दिवङ्गत आफन्तको सम्झाना तथा उनीहरुको आत्म शान्तिका लागि शुक्रबार काठमाडौँको ठमेलमा तेस्रो लिङ्गीहरुको विभिन्न संघसंस्थाबाट संयुक्त रुपमा निकालिएको गाईजात्रा ¥यालीमा  विभिन्न भेषभूषामा सजिएर सहभागी भएका तेस्रो लिङ्गीहरु  । तस्बिर : प्रदीपराज वन्त

Facebook Comments

LEAVE A REPLY