बकर इद –पर्व

14
as/ Ob –kj{ /fFemf, @& ;fpg -/f;;_M g]kfnu~hsf] lakL rf]sl:yt O{bufxdf ;f]daf/ d'l:nd ;d'bfosf] dxTjk"0f{ rf8 Ob–pn–cHxf -as/ Ob_sf] cj;/df e]nf ePsf d'l:nd ;d'bfo . t:jL/M e]if/fh a:g]t

नेपालगञ्जको बिपी चोकस्थित ईदगाहमा सोमबार मुस्लिम समुदायको महत्वपूर्ण चाड इद–उल–अज्हा (बकर इद) को अवसरमा भेला भएका मुस्लिम समुदाय । तस्वीर : भेषराज बस्नेत

Facebook Comments

LEAVE A REPLY