कठपुतलीमा विदेशी पर्यटकको आकर्षण

32
sf7df8f}F,@@ ;fpg -/f;;_ M sf7df8f}Fsf] a;Gtk'/df a]Rg /fv]sf] g]kfnL e]ife'iff;Fu ldNbf]h'Nbf] s7k'tnL . g]kfnLkg emlNsg] x'Fbf oL k'tnLx? k|lt ljb]zL ko{6sf] cfsif{0f a9]sf] b]lvG5 . t:jL/ M rGb|snf If]qL

काठमाडौँको बसन्तपुरमा बेच्न राखेको नेपाली भेषभूषासँग मिल्दोजुल्दो कठपुतली । नेपालीपन झल्किने हुँदा यी पुतलीप्रति विदेशी पर्यटकको आकर्षण बढेको देखिन्छ । तस्वीर : चन्द्रकला क्षेत्री

Facebook Comments

LEAVE A REPLY