रोपाइँ महोत्सवमा हिलोमा रमाउँदै

25
kf]v/f, !% c;f/ -/f;;_M kf]v/f ko{6g kl/ifbsf] cfof]hgf Pj+ gd"gf s[lif ufpF dxtuf}F8f–bf]ljNnfsf] ;x–cfof]hgfdf kf]v/f !& dxtuf}F8fdf !^ cf}+ c;f/] /f]kfOF dxf]T;jdf lxnf]df /dfpFb} ljb]zL ko{6s . t:jL/M xl/ afF:tf]nf .

पोखरा पर्यटन परिषद्को आयोजना एवं नमूना कृषि गाउँ महतगौँडा–दोविल्लाको सह–आयोजनामा पोखरा १७ महतगौँडामा १६ औं असारे रोपाइँ महोत्सवमा हिलोमा रमाउँदै विदेशी पर्यटक । तस्वीरः हरि बाँस्तोला ।

Facebook Comments

LEAVE A REPLY