मह शिकारी

22
dx lzsf/L a]gL -DofUbL_ @ c;f/ -/f;;_ M DofUbLsf] wjnflu/L ufpFkflnsf–! u'hf{df le/af6 lgsflnPsf] dx ;+sng ub}{ :yfgLo dx lzsf/L . u'hf{sf :yfgLo olta]nf dx lzsf/df Jo:t ag]sf 5g . t:jL/ M sdn vqL .

म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–१ गुर्जामा भिरबाट निकालिएको मह संकलन गर्दै स्थानीय मह शिकारी । गुर्जाका स्थानीय यतिबेला मह शिकारमा व्यस्त बनेका छन् । तस्वीर : कमल खत्री ।

Facebook Comments

LEAVE A REPLY