यन्त्रबाट मकै रोप्दै

26
d]l;gaf6 ds} /f]Kb} ls;fgx? ndxL -bfª_, @* h]7 -/f;;_ M k|wfgdGqL s[lif cfw'lgsLs/0f k/Lof]hgf -ds} ;'k/hf]g_ cGtu{t bfªsf] /fKtL ufpFkflnsf– $ df}/L3f6sf ls;fgx?n] d]l;gaf6 ds} /f]Kb} . t:jL/ M bLks af]x/f .

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (मकै सुपरजोन) अन्तर्गत दाङको राप्ती गाउँपालिका– ४ मौरीघाटका किसानले यन्त्रबाट मकै रोप्दै । तस्वीर : दीपक बोहरा ।

Facebook Comments

LEAVE A REPLY