मार्सीधानमा किसानहरु आकर्षित

20
h'Dnf,@* h]7 -/f;;_ ltnf ufpFkflnsf ! l:yt df;L{wfgsf] aLp /f]Kb} dlxnf . h'Dnfdf of] wfg a9L kmNg] / eft dL7f] x'gfsf sf/0fn] ls;fgx? cfslif{t 5g . t:jL/ M ljho /fjt,h'Dnf

तिला गाउँपालिका १ स्थित मार्सीधानको बीउ रोप्दै महिला  । जुम्लामा यो धान बढी फल्ने र भात मीठो हुनाका कारणले किसानहरु आकर्षित छन । तस्वीर : विजय रावत,जुम्ला

Facebook Comments

LEAVE A REPLY