डोको बिक्री गर्न बजारतर्फ जादैँ बोहरा

54
aemfª, @& h]7 -/f;;_ 8f]sf] laqmL ug{ ahf/tkm{ hfb}F af]x/f 8f]sfsf] ef/L af]s]/ laqmL ug{ :yfgLo ahf/tkm{ hfb}F a'Ën gu/kflnsf j8f g+ & lrN7f ufpFsf $# jif{sf s[i0f af]x/f . hUuf hdLg pxfFsf] gePsfn] 8f]sf a'g]/ kfFr hgfsf] kl/jf/ kfNg'ePsf] 5 . tl:a/M nlnt l;+x

डोकाको भारी बोकेर बिक्री गर्न स्थानीय बजारतर्फ जादैँ बुङ्घल नगरपालिका वडा नं ७ चिल्ठा गाउँका ४३ वर्षका कृष्ण बोहरा । जग्गा जमीन उहाँका नभएकाले डोका बुनेर पाँच जनाको परिवार पाल्नुभएको छ । तस्बिरः ललित सिंह

Facebook Comments

LEAVE A REPLY